k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer

StripBot

StripBot je jednoduchý robot, který sleduje RSSka několika online stripů a komiksů a na všechny novinky upozorňuje na Twitteru.

StripBota jsem původně napsal v březnu 2009 v Groovy, po víc než roce jsem ho přepsal do Javy a konečně před několika měsíci ho přepsal do Scaly.

Tady jsou kompletní zdrojáky:

build.sbt

scalaVersion := "2.9.0-1"

libraryDependencies += "commons-codec" % "commons-codec" % "1.4"
libraryDependencies += "oauth.signpost" % "signpost-core" % "1.2.1.1"
libraryDependencies += "org.jdom" % "jdom" % "1.1"
libraryDependencies += "rome" % "rome" % "0.9"
libraryDependencies += "jtwitter" % "jtwitter" % "1.8.3" from "http://www.winterwell.com/software/jtwitter/jtwitter.jar"

stripbot.scala

// https://twitter.com/stripbot

package stripBot

import scala.actors.Actor
import scala.actors.Actor._

import java.net.{ URL, URLEncoder, MalformedURLException }
import java.io.{ FileReader, BufferedReader, FileWriter, IOException }
import java.util.Date

import com.sun.syndication.feed.synd.SyndEntry
import com.sun.syndication.io.{ SyndFeedInput, XmlReader }

import winterwell.jtwitter.{ Twitter, OAuthSignpostClient }


object Main extends App {
 val tweeter = new Tweeter("stripbot", Config.oauthKey, Config.oauthSecret)
 val rssFetcher = new Fetcher(Config.sources, tweeter)
 rssFetcher.start
 tweeter.start
}

object Config {
 val sources = Seq(
  StripSource("Bugemos",       "http://bugemos.com/?q=rss.xml"),
  StripSource("balónek strip",    "http://lubosbranda.blog.idnes.cz/rss/"),
  StripSource("bezejmenný hrdina",  "http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/marusjakub/albumid/5110845406354432785?alt=rss&kind=photo&hl=cs"),
  StripSource("ITBiz",        "http://www.itbiz.cz/taxonomy/term/25/0/feed"),
  StripSource("iDNES komix",     "http://servis.idnes.cz/rss.asp?c=komiksy"),
  StripSource("XKCD",         "http://xkcd.com/rss.xml", "EN"),
  StripSource("Questionable Content", "http://www.questionablecontent.net/QCRSS.xml", "EN"),
  StripSource("Johny Wander",     "http://www.johnnywander.com/feed", "EN"),
  StripSource("Wasted Talent",    "http://feeds2.feedburner.com/WastedTalentRss", "EN"),
  StripSource("chainsawsuit",     "http://feeds.feedburner.com/Chainsawsuit", "EN"),
  StripSource("Cyanide & happyiness", "http://feeds.feedburner.com/Explosm", "EN", { e => e.getTitle.matches("""\d+\.\d+.\d+""") })
 )
 val oauthKey  = "---YOUR-OAUTH-KEY---"
 val oauthSecret = "---YOUR-OAUTH-SECRET---"
}


// --- main actors

class Fetcher(sources: Seq[StripSource], tweeter: Tweeter) extends Actor {

 val lastCheckFile = "lastCheck.txt"

 def checkRss(source: StripSource, lastCheck: Date) =
  for {
   e <- Util.readRssFromUrl(source.rssUrl)
   if source.filterFn(e)
   if e.getPublishedDate != null && e.getPublishedDate.after(lastCheck)
  } yield e

 def formatMessage(source: StripSource, entry: SyndEntry) =
  source.name+" - "+entry.getTitle.trim+" "+Util.shortenUrl(entry.getLink)+" "+source.lang+" #stripy"

 def getLastCheck: Date = {
  var line = Util readLine lastCheckFile
  if (line == null || line == "") new Date() else new Date(line.toLong)
 }

 def setLastCheck = Util.writeLine(lastCheckFile, "" + new Date().getTime)

 def act {
  println(sources.mkString("\n"))

  loop {
   var lastCheck = getLastCheck
   println("Last check: " + lastCheck)

   for {
    source <- sources
    entry <- checkRss(source, lastCheck)
   } tweeter ! formatMessage(source, entry)

   setLastCheck
   Thread.sleep(1000 * 60 * 60) // 1 hour
  }
 }
}


class Tweeter(username: String, oauthKey: String, oauthSecret: String) extends Actor {

 val accessTokensFile = "accessTokens.txt"

 def connectToTwitter = {
  val tokens = Util readLine accessTokensFile

  val oauthClient =
  if (tokens.nonEmpty) {
   val t = tokens.split(" ")
   new OAuthSignpostClient(oauthKey, oauthSecret, t(0), t(1))

  } else {
   val oauthClient = new OAuthSignpostClient(oauthKey, oauthSecret, "oob")
   oauthClient.authorizeDesktop()
   val v = OAuthSignpostClient.askUser("Please enter the verification PIN from Twitter")
   oauthClient.setAuthorizationCode(v)
   Util.writeLine(accessTokensFile, oauthClient.getAccessToken.mkString(" "))
   oauthClient
  }

  new Twitter(username, oauthClient)
 }

 def act {
  val twitter = connectToTwitter
  loop {
   react {
    case m =>
     twitter.updateStatus(m.toString)
     println("tweeted: " + m.toString)
   }
  }
 }
}


// ----

case class StripSource (name: String, rssUrl: String, lang: String = "CZ", filterFn: SyndEntry => Boolean = x => true)

object Util {
 def readLine(f: String) = io.Source.fromFile(f).getLines.next
 def writeLine(f: String, data: String) = {
  val fw = new FileWriter(f)
  fw write data
  fw.close()
 }

 def readRssFromUrl(url: String): List[SyndEntry] = {
  try {
   val i = new SyndFeedInput().build(new XmlReader(new URL(url))).getEntries
   List(i.toArray(new Array[SyndEntry](0)) : _*)
  } catch {
   case _ => List()
  }
 }

 def shortenUrl(url: String) = {
  val line = io.Source.fromURL("https://url.k47.cz/api/get/?url=" + URLEncoder.encode(url, "UTF8")).getLines.next
  if (line startsWith "ERROR") throw new MalformedURLException
  line
 }
}
píše k47, ascii@k47.cz